Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Thông báo đại hội cổ đông

Bởi Admin / 3948 xem

Năm 2016

Thứ tự Tên Tải về
1 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/v đính chính thông tin Nghị quyết về phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

2 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 06/01/2016

3
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

 

Năm 2015

Thứ tự Tên Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2015 (đăng ký thay đổi lần thứ 9)

2 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

3
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng số 592/2015/TB-SCL ngày 22/10/2015

4
Thông báo số 589/2015/SCL V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

5
Điều chỉnh ngày chốt danh sách CĐ

6
Điều chỉnh Bản cáo bạch SCL 2015

7
Bản cáo bạch SCL 2015

8
Nghị quyết HĐQT số: 568/NQ-HĐQT ngày 13/10/2015 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt)

9
Bảng cáo bạch

10
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CỔ TỨC, CỔ PHIẾU

11
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 TẬP 2

12
Báo cáo của Ban kiểm soát

13
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 TẬP 1

14
Trích Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 337/NQ-HĐQT ngày 8/4/2015

15 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

16 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Năm 2014

Thứ tự Tên Tải về
1 Tài liệu Đại hội 2014 (tập 2)

2 Tài liệu Đại hội 2014 (tập 1)

3
Kế Hoạch 2014 trình ĐH 2014 kèm theo Nghị quyết Số: 239/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2014

4
Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung và Kế hoạch 2014 trình ĐH 2014

5
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2011 và đại hội thường niên 2014

 

 

Năm 2013

Thứ tự Tên Tải về
1 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2013 đợt 1

2 Thông báo trả cổ tức T12 năm 2013

3
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp ngày 06/12/2013

4
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (báo cáo của BKS)

5
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

6
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

7
Thay đổi ngày đại hội đã dự kiến tại Thông báo ngày 01/3/2013

8
Thông báo chốt danh sách cổ đông đại hội thường niên 2013

 

Năm 2011

Thứ tự Tên Tải về
1 Nghị quyết trả cổ tức 2011

 

Danh mục
Tải catalogue

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100